Tại đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Nam.UAH.engineer.vn - Kỹ sư từ đại học Kiến trúc TP HCM

Nam.UAH.lecturer.vn - Giảng viên đại học Kiến trúc TP HCM

Giới thiệu

Tôi vào học ngành kỹ thuật xây dựng tại trường đại học Kiến trúc TP HCM từ năm 2003 đến 2008 và có chức danh Nam.UAH.engineer.vn

Tháng 11 năm 2008 tôi được giữ lại làm giảng viên của đại học Kiến trúc TP HCM cho đến nay và có chức danh Nam.UAH.lecturer.vn